• Maltepe ve Şişli Şubelerimiz
 • 0 (216) 383-7703
 • info@yuksekkariyer.com.tr

Kursu Kayıt işlemleri ve İkamet Başvuru İşlemleri

Kursu Kayıt işlemleri ve İkamet Başvuru İşlemleri

 TÜRKÇE KURSU KAYIT VE İKAMET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

Ulusal hukuk ve uluslararası hukuk kurallarının uygulanmasında paralelliğin sağlanması; insan hakkı ihlallerinin önlenmesi ve insana yaraşır bir sistemin oluşturulması bağlamında önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde bulunan yabancılar çeşitli hak ve yükümlülüklere sahiptir. İkamet izinleri bu hak ve yükümlülükler çerçevesinde yabancıların ülkemizde kalışını yasal bir zemine oturtmaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa (YUKK’a) göre ikamet izni Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Yetkili makamlar tarafından düzenlenen bu izin belgesi yabancıya ülkemizde belirli bir süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlamaktadır. Kamusal düzenin sağlanması ve korunması açısından önem arz eden ikamet izni; yabancının talepte bulunması, istenilen evraklarla başvurması ve talepte bulunduğu ikamet izni türünde şartları taşıması halinde düzenlenmektedir. 

Biz Yüksek Kariyer Kurumu olarak Yabancıların Türkçe Kursumuza Kayıt yaptıran kursiyerlerimize ikamet işlem başvurularını nasıl yapacağına ilişkin iş ve işlemleri kanun ve yönetmenlik çerçevesinde bilgilendirmektir. 

 İkamet izni çeşitleri

 6458  (YUKK )  MADDE: 30

(1) İkamet izni çeşitleri şunlardır:

 1. a) Kısa dönem ikamet izni

     Yüksek Kariyer Türkçe kurslarına kayıt yaptıranılar ikamet izin başvuru işlemlerini yaparken kısa dönem ikamet izin çeşidi üzerinde başvuru yapmaları gerekir ve “kalış amacına” “Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar” seçilmeli ve süre olarak da 1( bir)  yıl seçilmeli dır. 

1-Kısa Dönem İkamet İzni

6458  (YUKK ) MADDE: 31

(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir: 

 1. h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar 

(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa verilebilir 

Kanundaki açıklama gereği Türkçe Dil Kursu vizesi ile Türkiye ye gelip Yüksek Kariyer Eğitim Kurumları “Yabancılar için Türkçe Kursu”na Kayıt olan Kursiyerlerimiz (Temel düzey, orta düzey ve ileri düzey ) şeklinde toplamda iki yılı kapsayan kurs programımıza 1(bir) yıl  kayıt + 1(bir) yıl uzatma şeklinde kayıt yapılmaktadır. 

Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar; 

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.


Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür 

İkamet İzni Başvurusu

Ülkemizde vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni alması zorunludur. Kanunda öngörüldüğü şekilde ikamet izni başvurularının yabancıların vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklardan alınması yakın bir zamanda mümkün olacak olup bu durum ayrıca duyurulacaktır. Bu aşama gerçekleşene kadar yabancıların ikamet izni başvuruları ikamet edilmek istenilen il valiliğince alınmaktadır.


Anılan Kanun ile ikamet izni başvurularında refakat uygulaması kaldırılmış olup her yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenmektedir. Ayrıca ikamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu hususta idare gerekli görmesi halinde başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilir. 6735 sayılı Kanun ile 6458 sayılı Kanunun 21 inci maddesine ikamet izni başvurularının yetkili aracı kurum tarafından da yapılabileceği hükmü eklenmiştir. Yetkili aracı kurum Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu ifade etmekte ve nitelikleri ile görev çerçevesi yönetmelikle belirlenmektedir

 

e-ikamet Sistemi

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit ikamet izni düzenlenmiş olup ilk, uzatma ve geçiş başvuruları için e-İkamet sistemi ( https://e-ikamet.goc.gov.tr/ ) üzerinden online başvuru alınmaktadır.

 

İlk ve Geçiş Başvuruları

İlk ve geçiş başvuruları için yabancının e-İkamet sistemi üzerinden ikamet izni başvurusunda bulunması ve kendisine verilen randevu tarih ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne istenilen evraklarla başvurması ( https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/IstenenBelgeler ) gerekmektedir. Ayrıca ilk ve geçiş başvurularında pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Uzatma başvurularında tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenmektedir.

 

Uzatma Başvurusu

İkamet izni uzatma başvuruları, ikamet izin süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılmaktadır.


Uzatma başvurusu için yabancının e-İkamet sisteminden ikamet izni başvurusunda bulunması ve istenen belgeleri tamamlayarak ikamet edilen ilin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne posta yoluyla 5 (beş) gün içerisinde göndermesi gerekmektedir.
Ayrıca uzatma başvurusu sırasında daha önce verilen bilgilerin kontrol edilerek hatasız bir şekilde girilmesine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde e-İkamet sistemi uzatma başvurusu yapılmasına izin vermeyecek olup randevu sistemine yönlendirilecektir.

 

Çalışma İzninin İkamet İzni Sayılması

Anılan Kanun çerçevesinde çalışma izni ikamet izni yerine geçmektedir yani çalışma izni sahibi yabancı çalışma izni süresince ikamet izni almadan ülkemizde kalma hakkı elde etmektedir

 

Sağlık Sigortası Şartı

Geçerli sağlık sigortası, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıda yer alan sağlık sigortalarından biri yeterli sayılmaktadır:

1-İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik biriminden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,


2-Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.),


3-Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Sağlık Sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,


4-Özel Sağlık Sigortası.

 

İkamet İzni Harcı

İkamet izni harcı 492 sayılı Harçlar Kanununda düzenlenmiş olup yabancılardan bu Kanun gereği harç alınmaktadır. İkamet izni süresi bittikten sonra uzatma başvurusu yapılmaması durumunda ikamet izni olmaksızın Türkiye'de geçirilen süreler için 492 sayılı Harçlar Kanunun 83 üncü maddesi gereği ikamet izni harcı bir kat fazlası ile tahsil edilmektedir.

 

Türkiye’de Kalınacak Adres

Yabancı Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek zorunda olmakla birlikte yabancının Türkiye’de kalacağı adres, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait adreslerden biri olabilir. Ancak, her halükarda yabancının adres bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca ikamet izni belgesinin adrese ulaştırılabilmesi için  adres, telefon numarası veya e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. İkamet izni süresi içerisinde adres bilgilerinin değişmesi halinde, 20 (yirmi) iş günü içerisinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

15 Günlük Çıkış-Giriş Hakkı

-İkamet İzni Müracaat Belgesi ilk başvuru sahibi yabancının e-İkamet sistemi üzerinden başvurması ve verilen randevu tarih ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne giderek başvurusunu tamamlaması halinde düzenlenmektedir.
-İkamet İzni Müracaat Belgesi ikamet izni uzatma başvuru sahibi yabancının e-İkamet sistemi üzerinden başvurusunu tamamlaması halinde sistem tarafından verilmektedir.

 

Müdürlükçe onaylanmış "İkamet İzni Müracaat Belgesi" ve harç makbuzuyla birlikte yabancı 15 gün içerisinde giriş yapmak kaydıyla ülkemizden çıkış yapabilmektedir. Ancak 15 günden fazla yurt dışında kalınması halinde yabancıya ülkemize tekrar girişte vize hükümleri uygulanmaktadır

 

İkamet İzninin Sonuçlandırılması

Anılan Kanunun 21 inci maddesine göre ikamet izni başvuruları en geç doksan gün içinde sonuçlandırılmaktadır.
Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 22 nci maddesine göre doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlamaktadır. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilmektedir.

 

Sahte Belgeye İlişkin Uyarı

Yabancılara ilişkin iş ve işlemlerde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü üçüncü gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler ile çalışmamaktadır. Belli bir ücret karşılığında iş yapan şahıs veya firmalar tarafından ikamet izni başvurularında kullanılmak üzere sahte belge üretildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda ikamet izni başvurularının bizzat yapılması ve üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir

 

 

İçişleri Bakanlığından:

 

17 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete de Sayı : 29656 ile Yayınlanan

 

“YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK” gereği de

 

İkamet izni

MADDE 19 –  (17 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete de Sayı : 29656 ile Yayınlanan Yönetmenlik)

 

 (1) İkamet izninden muaf olanlar dışında, Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin kendisine sağladığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürelerden daha kısa kalacak yabancılar da ikamet izni başvurusunda bulunabilir.

(3) Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları valiliklere, diğer hallerde yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır.

(4) İkamet izni başvuruları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda da alınabilir.

(5) Yurt dışından alınan ikamet izinleri, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini kaybeder.

 

İkamet izninden muaf olan yabancılar

 

MADDE 20 – (17 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete de Sayı : 29656 ile Yayınlanan Yönetmenlik)

 

 (1) Aşağıdaki yabancılar ikamet izni alma yükümlülüğünden muaftır:

 

 1. a) Vize veya vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar.
 2. b) Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanlar.
 3. c) Vatansız kişi kimlik belgesi sahibi olanlar.

ç)  Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar.

 1. d) Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile bunların ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler.
 2. e) Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda geçici bir süreyle görevlendirilip pasaportuna, Dışişleri Bakanlığı tarafından en fazla altı ay süreli ikamet izninden muafiyet sağlayan geçici görev şerhi tatbik edilenler.
 3. f) Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar.
 4. g) Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli Kayıt Belgesi veya Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ya da Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi bulunanlar.

ğ)  Çalışma iznine veya Çalışma İzni Muafiyet Teyit Belgesine sahip olanlar.

 1. h) İskân Kanunu kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar.

ı)  Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olanlar.

 

(2) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılar, görevleri süresince geçerli olan, şekil ve içeriği Bakanlık ve Dışişleri Bakanlığınca birlikte belirlenen belgeyle Türkiye’de kalırlar.

 

(3) Birinci fıkranın (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen yabancılardan, ikamet izninden muafiyetlerini sağlayan durumları veya Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye’de kalmaya devam edecekler, Kanunda

Düzenlenen ikamet izinlerinden birini almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği yerdeki valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.

 

(4) Vatansızlar ve uluslararası koruma statüsü sahipleri dışında, birinci fıkrada belirtilen yabancıların Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge ve izinlerle ikamet izninden muaf olarak geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilmez.

 

İkamet izni başvurusuna ilişkin esaslar

 

MADDE 21 –   (17 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete de Sayı : 29656 ile Yayınlanan Yönetmenlik

 

(1) İkamet izni başvurusu yapan yabancılar, istenen bilgi ve belgeleri yurt içi başvurularında valiliğe, yurt dışı başvurularında süresi içinde konsolosluğa verirler. Başvuru için istenecek belgeler Genel Müdürlükçe belirlenerek kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

 

(2) Türkiye içinden valiliklere yapılabilecek ikamet izni başvuruları başvuru için gerekli olan yasal süre bitmeden yapılır. İkamet izni süresini, vize süresini veya vize muafiyetini on güne kadar aşmış olanların başvuruları da alınır. Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olduğunda on günlük süre koşuluna bağlı kalınmaz. Bununla ilgili usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından ayrıca belirlenir

.

(3) Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olması nedeniyle on günlük süre koşuluna bağlı kalınmaksızın başvurusu alınarak olumlu sonuçlandırılanların yeni ikamet izni süresi başvuru tarihinden itibaren başlatılır. Bu yabancıların başvuru tarihine kadar geçirdikleri süreler için tahakkuk eden harç 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa göre hesaplanır.

 

(4) İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular, yabancının yasal temsilcisi veya vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir.

 

(5) Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce valiliklere yapılır.

 

(6) Çalışma izni iptal edilen ya da sona erenlerin on gün içinde yapacakları ikamet izni başvuruları, Kanunun 22 nci maddesi kapsamında sonuçlandırılır.

 

(7) Çalışma izni uzatma başvurusu olumsuz sonuçlananların ikamet izni başvuruları için zorunlu on günlük süre, çalışma izni uzatma başvurusuna ilişkin olumsuz kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.

 

(8) Kanunun Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurularına ilişkin veya ikamet izinlerinin uzatılmasına ilişkin hükümleri çerçevesinde ikamet izni başvurusunu tamamlayanlara ikamet izni müracaat belgesi verilir.

 

(9) İkamet izni müracaat belgesinin düzenlenmesine ilişkin esaslar ve belgenin yabancıya sağladığı haklar şunlardır:

 

 1. a) Belgenin şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
 2. b) Belgede ikamet izni harcından muaf yabancıların durumu belirtilir.
 3. c) Belge tek başına hiçbir harç, resim ve sair ücrete tabi değildir.

ç)  Başvuru sonuçlanıncaya kadar, bu belge Türkiye’de kalma hakkı sağlar.

 1. d) Yabancılar, harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç, ikamet izni başvurusunun sonucunu beklemeksizin ikamet harçlarını ödediklerini kanıtlamak ve talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak kaydıyla başvuru belgeleriyle birlikte sınır kapılarından birden fazla çıkış yapabilirler ve her defasında on beş gün içinde döndükleri takdirde ülkeye girişlerinde vize koşulundan muaf tutulurlar. On beş günü aşmaları halinde vize genel hükümlerine göre işlem yapılır. 10 uncu madde gereğince yüz seksen günde doksan gün kalma hükmü saklıdır.

 

(10) İkamet izni başvurusu reddedilenler ile ikamet izni iptal edilenler, altı ay içinde yeniden ikamet izni başvurusu yaptıklarında yeni bir ikamet izni talep gerekçesi sunmaları istenir.

 

(11) Son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalmaları nedeniyle kısa dönem ikamet izinleri; son bir yılda yüz seksen günden fazla yurt dışında kalmaları nedeniyle aile ikamet izinleri; kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları nedeniyle uzun dönem ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan bu izinlerini tekrar almak üzere yapacakları başvuruda yeni bir gerekçe sunmaları istenmez.

 

(12) On birinci fıkra kapsamındaki yabancılardan Türkiye’de bulunanlar iptal kararının tebliğinden itibaren on gün içinde ikamet izni başvurusunda bulunabilirler. Bu durumda tek giriş vize harcı ve ikamet izninin iptal edildiği tarihten müracaat tarihine kadar geçirilen sürenin ikamet izni harcı, bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu sürenin hesaplanmasında yurt dışında geçirilen süreler dikkate alınmaz

.

(13) Türkiye’de doğan yabancı çocuklar, seyahat belgesi düzenlenip ikamet izni başvurusu yapılana kadar doğum belgeleriyle anne veya babanın geçerli ikamet izni süresine bağlı olarak Türkiye’de kalabilirler. Doğum belgesi tek başına Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış hakkı vermez. Bu çocuklar için yüz seksen gün içinde durumlarına uygun ikamet izni alınması zorunludur. İkamet izni, çocuğun doğum tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenir. Doğum belgesi ile ikamet ettikleri halde yüz seksen gün içerisinde ikamet izni almak üzere müracaat etmeyenlerden ülkeden çıkışta Harçlar Kanunu uyarınca ikamet izninin alınmaması nedeniyle aşılan sürenin kapsadığı tarife itibariyle hesaplanan harç bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu harcın ödenmesi halinde süreli giriş yasağı uygulanmaz.

 

(14) İkamet izni başvurularında engelli ve hastaların durumları gözetilerek Valiliklerce gerekli düzenlemeler

yapılır.

 

(15) Genel Müdürlük, kamu düzeni veya kamu güvenliği nedeniyle ikamet izni verilebilecek illerle ilgili düzenleme yapabilir.

(16) İkili veya çok taraflı anlaşmalarda yer alan özel hükümler saklıdır.

 

İkamet izni başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması

 

MADDE 22 –  (17 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete de Sayı : 29656 ile Yayınlanan Yönetmenlik)

 

(1) Başvuru sırasında eksik ya da ihtiyaç duyulacak tamamlayıcı bilgi ve belgeler yabancıya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

 

(2) İkamet izni başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yetkili makama teslim edildiği tarihten başlar. Sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir.

 

(3) İkamet izni başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde yabancıyla görüşme yapılabilir.

(4) Gerekli görülmesi halinde kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı bir durumun olup olmadığı araştırılır.

 

(5) Kamu sağlığını tehdit eden hastalığı nedeniyle hakkında daha önce işlem yapıldığı anlaşılanlardan sağlık raporu istenir.

 

(6) Aile ve uzun dönem ikamet izni dışındaki ikamet izni başvurularında ülkede kalınacak süre içerisinde yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olup olmadığının tespitinde yabancının beyanı esas alınır. Beyanın ikna edici bulunmadığı durumlarda yabancıdan maddi imkânın somut tespitini sağlayacak bilgi ve belge talep edilir ve maddi imkânın yeterliliğinin tespitinde aşağıdaki hususlar aranır:

 1. a) Başvuru yaptığı yıl itibarıyla geçerli olan net asgari ücret kadar aylık gideri karşılayabilecek maddi güce sahip olması.
 2. b) Toplam geliri asgari ücretten az olmamak üzere kendisi dâhil her bir aile üyesi için asgari ücretin üçte biri kadar maddi güce sahip olması.
 3. c) Maddi imkânını sadece üçüncü kişilerin taahhütlerine dayandırmaması.

 

(7) Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarının tespitinde yabancının beyanı esastır. Gerektiğinde adres kayıt sisteminden veya yerinden araştırma yapılır.

 

(8) Yabancının Türkiye’de kalacağı adresi, sabit bir adres veya konaklama tesisine ait adreslerden biri olabilir. Yabancı, her hâlükârda adres bilgilerini eksiksiz olarak beyan eder. Gerektiğinde adres bilgilerinin eksiksiz tespiti için yabancıdan ek bilgi veya belge istenir.

 

(9) Yat turizmi kapsamında gelen yabancılar, Türkiye’de yatlarının bağlı bulunduğu yat limanlarını, ikamet adresi olarak gösterebilir.

 

(10) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları, taraf oldukları yargılama sonucunda ödemelerine hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretini veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyenlerin ikamet izni başvuruları reddedilir.

 

(11) Süresi biten ikamet izninin uzatılmaması ya da ikamet izni talebinin reddi halinde yabancıya harca tabi olmayan, şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenen, Türkiye’de sadece on güne kadar kalma imkânı tanıyan belge verilir.

 

(12) İkamet izni, çalışma izni veya çalışma izni muafiyet teyit belgesini konsolosluklardan alan yabancılar ülkeye giriş yaptıkları tarihten, bu izinlerini ülke içinden alan yabancılar ise izin belgelerinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler.

 

(13) Yabancılardan, talep ettikleri ikamet izni süresini kapsayan geçerli sağlık sigortasına sahip olmaları şartı aranır. Türkiye’de genel sağlık sigortası kapsamında olanların geçerli sağlık sigortası olduğu kabul edilir. Geçerli sağlık sigortası için sunulan poliçelerde ilgili kurumların düzenlemelerinde yer alan hususlar ve ibareler aranır. Yurt içinden yapılan başvurularda, yabancı şirketler tarafından yapılan özel sağlık sigortaları, Türkiye’de akdettirilmeleri kaydıyla kabul edilir. İkili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilen kişilerde, bu durumu belgelemeleri halinde özel ya da kamu sağlık sigortası şartı aranmaz

.

(14) Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan veya Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmayanlardan, bir yıl ve üzeri ikamet izni taleplerinde, yılsonunda yenilenmek kaydıyla bir yıl süreli özel sağlık sigortası aranır.

 

(15) Hazine Müsteşarlığınca, özel sağlık sigortasının yapılmasının mümkün olmadığının bildirildiği durumlarda sağlık sigortası koşulu aranmaksızın ikamet izni başvuruları kabul edilir.

 

(16) Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan anlaşma, protokol ve ilgili mevzuat kapsamında ülkemizde ücretsiz olarak tedavileri yapılmakta olan veya yapılmak üzere ülkemize getirilen yabancılardan, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

(17) Yabancı devletlerin bizzat ya da temsilcilikleri aracılığıyla sağlık giderlerinin karşılanacağını bildirdikleri vatandaşları için sağlık sigortası şartı aranmayabilir

 

(18) Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uzatılmaması veya iptali ile ilgili işlemler sırasında yabancının Türkiye’deki aile bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurulur ve kararın icrası ertelenebilir. Bu durumdaki yabancıya harca tabi olmayan ve Türkiye’ de bir ay süresince kalma hakkı sağlayan belge verilir. Bir aylık süre sonunda Valilikçe tekrar değerlendirme yapılır ve yabancının ülkemizde kalmasını gerektiren durumun devam ettiğinin anlaşılması halinde söz konusu belgenin süresi birer aylık sürelerle uzatılabilir. Bu durumda, yabancıdan Harçlar Kanununda belirtilen hükümler doğrultusunda kalacağı sürenin harcı tahsil edilir

 

İkamet izninin düzenlenmesi ve süresinin uzatılması

 

MADDE 23 –  (17 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete de Sayı : 29656 ile Yayınlanan Yönetmenlik)

 

 (1) İkamet izninin düzenlenmesi ve süresinin uzatılması aşağıdaki şekilde yerine getirilir:

 

 1. a) İkamet izni, pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli olarak verilir.
 2. b) İkamet izni belgesinde, iznin türü belirtilir.
 3. c) Her yabancı için ayrı ikamet izni belgesi düzenlenir. Bu belge için 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu uyarınca miktarı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen değerli kâğıt bedeli alınır.

ç)  İkamet izni, vize ya da vize muafiyeti süresinin sona erdiği tarihten, talep halinde müracaat tarihinden itibaren başlatılır.

 1. d) Süresi uzatılan ikamet izni, önceki izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
 2. e) Uzun dönem ikamet izinleri hariç, diğer ikamet izinleri, süreli olarak verilir ve Kanunun 24 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde uzatılır.
 3. f) İkamet izin süresinin uzatılmasında, her seferinde yeni ikamet izin belgesi düzenlenir.
 4. g) İkamet izni uzatma başvuruları, elektronik ortamda da alınabilir. Başvuruların alınmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

 

(2) İkamet adresi, medeni hal, pasaportta isim veya soy isim değişikliği gibi durumlarda, valiliğe yirmi iş günü içinde bildirimde bulunulur.

 

(3) İkametgâhlarını ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki adrese taşıyan yabancılar, taşındıkları ilde ikamet etmek üzere yeni bir ikamet izni almak amacıyla en geç yirmi iş günü içinde başvuruda bulunurlar. Bu işlemde, ikamet izin türü değişmiyorsa yeni bir ikamet izin belgesi düzenlenmekle birlikte, harcı ödenmiş olan süre, tekrar harca tabi tutulmaz.

 

(4) Kaybolması, çalınması, hatalı olması veya yıpranması hallerinde ikamet izni belgesi yeniden düzenlenir. İkamet izin belgesinin kaybolması, çalınması veya yıpranması hâllerinde ikamet izin belgesinin ücreti tam; bu iznin harcı ise yarım harç olarak alınır. Hatalı olan ikamet izin belgesi yabancıdan geri alınarak Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere, Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

(5) İkamet izni süresi, yabancının talebi halinde kısaltılabilir.

 

(6) İkamet izni belgesinin şekli ve diğer düzenlenme esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

 

İLK ve GEÇİŞ RANDEVULARINDA İSTENECEK BELGELER

 

Buradaki açıklamalarımız Türkçe Dil kursu vizesi, vize muafiyeti ve diğer nedenlerle Türkiye ye gelip

“kalış nedeni: Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar” olup “Yabancılar için Türkçe Dil Kursu’ muza kayıt olanlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Bu bağlamda kalış nedeni: Türkçe öğrenme kurslarına katılacakların işlemleri kısa dönem ikamet izin kapsamında gerçekleşecek.

 

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
 2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
 3. Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
 4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’ dan getirilecek provizyon belgeleri aile ikamet izinlerinde hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)
  3. Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
  4. Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)
 6. Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz.
 7. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz.
 8. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
 9. Akraba dışında birilerinin yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.

Not:-1-  Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.

 

 1. Kalış amacı:

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar: Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (e-imzalı/imzalı, mühürlü/kaşeli belge)

 

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

 

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

 

Yüksek Kariyer Türkçe Dil Kursu sevileri Avrupa dil Portfoyosu sistemine göre olup bu bakımda;

 

Temel seviye (A1,A2) , Orta seviye ( B1,B2)  ve İleri Seviye ( C1,C2) olup eğitim süresi 2 yıllı kapsamaktadır 1.(bir) Yıl A1,A2,B1 seviyesine kadar eğitim gülmekte 2 yıl uzatılması durumunda B2,C1,C2 seviyesine kadar eğitim görülecek. Toplam 1(bir) yıl + 1 (bir) yıl = 2 yıl eğitim sürmektedir.

 

Not:-2- Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Milli Eğitime bağlı olup yabancılar için Türkçe kursumuza kayıt olan kursiyerlerimize ilgili makamlara verilme amacına göre mühürlü/kaşeli imzalı öğrenci belgesi vermektedir.

 

BAŞVURU VE BELGELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 

İkamet İzni Başvuru Formu:

Başvurunun doldurulup sonuçlandırılmasından sonra sistem üzerinde yazdırılan toplam 7 sayfadan oluşmaktadır.

Seyahat belgesi (pasaport):

Ülkemize giriş-çıkışlarda kullanılan pasaport ya da yerine geçen belgelerin (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfaların fotokopileri) sunulması gerekmektedir. Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi konsolosluğunuzdan alacağınız açık kimlik bilgilerini gösterir belgeye (ad ve soyadın ayrı ayrı gösterildiği belge) göre ilgili alanları doldurunuz. Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenmelidir. Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında pasaportunuzu tanımadığınız kişilere vermeyiniz ve pasaportunuzdaki bilgileri tanımadığınız kişilerle paylaşmayınız! İlk ve geçiş başvurularında Pasaportun aslı ibraz edilir. Uzatma başvurularında tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenir. Pasaportun değiştirilmesi halinde, ikamet izni başvurularında gerekmesi halinde varsa önceki pasaportların işlem gören sayfaları da ibraz edilir.

Fotoğraf:

İkamet izni belgenizde yer alacak fotoğrafınızın son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olması gerekmektedir. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!

Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan gelir şartı:

Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Gelirinizin kaynağını taşınmaz geliri, kira, maaş, ticari kâr, miras, tasarruf gibi değerlerle ifade edebilirsiniz. Maddi imkân için taahhüt sunulması halinde bu durum belirtilmeli, taahhütname başvuru belgelerine eklenmelidir. Ülkemizde bulundukları süre zarfında masrafları kamu kurumlarınca karşılananlardan gelir beyanlarını destekleyici belge istenmez. Masrafların kamu kurumunca karşılandığına dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge getirilmesi yeterlidir. Ayrıca “gelirin kaynağı” kısmında ilgili kamu kurumu belirtilmelidir. Beyanı yeterli bulunmayan yabancılardan idare tarafından aşağıdaki belgelerden biri istenebilir;

 • Emekli Tanıtım Kartı ve emekli Aylığı Tahsis Belgesi (Emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı, emekli olup hala aktif olarak ücretli çalıştığını beyan edenlerden işyeri destek prim belgesi)
 • Banka hesap cüzdanı (en az son 6 aylık hesap hareketlerini gösterir belge ibraz edilmelidir.)
 • Uluslararası kredi kartı (en az son 6 aylık hesap hareketleri ve güncel limit bilgilerini gösterir belge ibraz edilmelidir.)
 • Üzerinde haciz bulunmadığı ibaresini içeren güncel onaylı gelir belgesi
 • Kalacağı süre için bankada tutulan meblağı belirten belge
 • Kaşeli imzalı şirket yazısı (belgeyle birlikte şirketin yetkili imza sirküleri de ibraz edilmelidir)
 • Banka mevduat gelirini gösteren belge
 • Kira geliri söz konusu ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı
 • Serbest meslek sahipleri için; sahibi ya da ortağı olunan firmaya ilişkin vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, son 3 yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavirlik onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt belgesi ya da faaliyet belgesi Gelir beyanını gösteren belgenin yurt dışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği getirilmelidir.

Geçerli sağlık sigortası:

Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini koyunuz.

Adli sicil kaydı:

Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli veya Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir. Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalınıyorsa bulunulan ildeki adliyelerden veya adliye saraylarından alınabilir.

Türkiye’de kalınacak adres (Barınma):

Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirmeniz gerekmektedir. Sizinle irtibata geçilebilmesi ve ikamet izni belgenizin adresinize ulaştırılabilmesi için adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

İkamet izni harcı ve belge bedeli:

Harçlarınızı, sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine, Maliye Bakanlığı veznelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara başvuru numaranızı bildirerek ödeyebilirsiniz. İkamet izni harç ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuzları başvuru belgelerine eklemeniz gerekmektedir

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar.

Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge

(e-imzalı/imzalı, mühürlü/kaşeli belge)

 

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

 

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

 

Not:-2- Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Milli Eğitime bağlı olup yabancılar için Türkçe kursumuza kayıt olan kursiyerlerimize ilgili makamlara verilme amacına göre mühürlü/kaşeli imzalı öğrenci belgesi vermektedir.

 

Yüksek Kariyer Yabancılar için Türkçe Kursu’na kayıt olduğunuzda alabilirsiniz.

 

 

UZATMALARDA İSTENECEK BELGELER

 

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (Noter tasdikli Türkçe tercümesi)
 • Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı ( kopyası)
 • İki (2) adet fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
 • Araştırmanın süresinin uzadığını gösteren resmi belge
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 1. İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge (aslı)
 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi ( başvurusu belgesi)
 3. Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası (aslı)

 

 • Kalış amacı

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar: Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (e-imzalı/imzalı, mühürlü/kaşeli belge)

 

Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.

 

Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

 

Yüksek Kariyer Türkçe Dil Kursu sevileri Avrupa dil Portfoyosu sistemine göre olup bu bakımda;

 

Temel seviye (A1,A2) , Orta seviye ( B1,B2)  ve İleri Seviye ( C1,C2) olup eğitim süresi 2 yıllı kapsamaktadır 1.(bir) Yıl A1,A2,B1 seviyesine kadar eğitim gülmekte 2 yıl uzatılması durumunda B2,C1,C2 seviyesine kadar eğitim görülecek. Toplam 1(bir) yıl + 1 (bir) yıl = 2 yıl eğitim sürmektedir.

 

Not: Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Milli Eğitime bağlı olup yabancılar için Türkçe kursumuza kayıt olan kursiyerlerimize ilgili makamlara verilme amacına göre mühürlü/kaşeli imzalı öğrenci belgesi vermektedir.

 

 1. Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize ekleyiniz.
 2. Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza ekleyiniz.
 3. Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.
 4. Akraba dışında birilerinin yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır.

Not:Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev de misafir etme vb… gibi bakım hizmetleri olarak, izinsiz çalışma kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ŞARTLARI NELERDİR? 

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların (YUKK )  Kanunun 32 nci maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. 

 1. Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,
 2. (YUKK ) Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,
 3. Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,
 4. İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,
 5. Türkiye’de ki ikamet adres bilgilerini vermek.
 6. Türkiye de kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkânına sahip olduğunun bilgisini vermek
 7. Türkiye de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortasına sahip olmak


KISA DÖNEM İKAMET İZNİ RED, İPTAL VEYA UZATILMAMA NEDENLERİ NELERDİR?

 

 1. Kısa dönem ikamet izni için aranan şartlardan birinin veya birkaçının yerine getirilmemesi veya ortadan kalkması,
 2. İkamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi,
 3. Hakkında geçerli sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı kararının bulunması,
 4. Yurt dışında kalış süresi bakımından ihlale düşülmesi, hallerinde kısa dönem ikamet izni verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler uzatılmaz.

 

WhatsApp